ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR

Main Article Content

Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li

Abstract

Ushbu maqolada tajriba tabiatshunoslikni  o‘qitishning yetakchi  uslubi ekanligi bois  ba’zi turdagi amaliy ishlarni tayyorlash,tashkil etish ularning o‘zlariga xos xususiyatlari mavjud ekanligi va ularning ahamiyati .Shuningdek amaliy uslublar qo‘llanilishi  o‘quvchilar retseptorlari va effektorlarining faol  faoliyati bilan bog‘liqligi. Amaliy uslublar o‘rganilgan materialni chuqur tushinib yetishga, ko‘nikma va malakalar hosil qilishga imkoniyat yaratishi haqida so’z boradi.

Article Details

How to Cite
Haydarov Islomjon Hatamjon o’g’li. “ESHITISHIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR MAKTABIDA TABIATSHUNOSLIKNI O‘QITISHNING ASOSIY METODI SIFATIDA – TAJRIBA METODI VA AMALIY ISHLAR”. HOLDERS OF REASON, vol. 1, no. 1, Oct. 2023, pp. 36-40, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/163.
Section
Articles

References

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте – М.: Просвещение, 1991.

Зыков С.А. Проблемы сурдопедагогики. Избранные труды.- М.: «За-грей».-С. 180- 182.

Fayziyeva U.Y. Zaif eshituvchilarni savodga tayyorlash va savod о‘rgatish.: Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: TDPI. 1994. – 18 b.

Nazarova D. Eshitishida muammosi bo’lgan bolalar ta’limini takomillashtirish. // Bolani maktabga tayyorlash sifat va samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy yechimlari. Xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2007. – B. 60-63.

. Haydarov, Islomjon, and Saminaxon Odiljonova. "KAR BOLALAR MAKTABLARIDA О ‘QUVCHILARNING TALAFFUZINI SHAKLLANTIRISH VA ESHITISH IDROKINI RIVOJLANTIRISH BО ‘YICHA KORREKSION MASHG ‘ULOTLAR MAZMUNI VA ULARNING TASHKIL ETILISHI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.18 (2023): 103-106.

Haydarov, Islomjon, and Orzujahon Qayumova. "ESHITISHIDA MUAMMOLARI BО ‘LGAN BOLALARDA ESHITISHNI TEKSHIRISH VA ULARNING YAKKA MASHG ‘ULOTLARGA JALB QILISH." Наука и инновация 1.11 (2023): 52-56.

Hatamjon o‘g‘li, Haydarov Islomjon. "Technologies for the Formation Of The Skill Of Creative Thinking In Weak Auditory Students." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.