BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI

Main Article Content

Mamatqulov Parvoz Xolboyevich

Abstract

Mazkur maqolada o’quvchilar o’rtasida mediamuhitni hamda mediamadaniyatini shakllantirishning psixologik imkoniyatlari, bugungi jamiyatda kichik maktab yoshidan boshlab bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirishning dolzarbligi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijodkorlik faoliyatiga o‘rgatishning psixologik imkoniyatlari va ahamiyati, zamonaviy ta’lim yondashuvlari asosida o‘quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish samaradorligi haqida bayon etilgan.

Article Details

How to Cite
Mamatqulov Parvoz Xolboyevich. “BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI”. HOLDERS OF REASON, vol. 2, no. 6, June 2024, pp. 298-00, https://sciencepromotion.uz/index.php/HOLDERS_OF_REASON/article/view/2011.
Section
Articles

References

Ontogenez psixologiyasi O’quv qo’llanma E.G’oziyev Toshkent “NIF MSH” 2020

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T.: “O’zbekiston”, 2012. 39 b, 10-bet

Arapbayeva D.K., Norqulova N.T., Rustamova M.M. “Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari”.T.: “Navro‘z 2017-y.

Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.

Расулова З. (2021). Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ўқув жараёнларини ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 349-359 бетлар.

Dilova N.G. (2021). Ajdodlarimiz merosi vositasida bo‘lajak o‘qituvchilarga ta’lim-tarbiya berishning ahamiyati. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 515-523 betlar.

Дилова Н.Г. (2021). Педагогик ҳамкорлик жараёнининг мазмуни ва уни ташкил этиш тамойиллари. Science and Education. Vol. 2, Issue 10, 547-557 бетлар. 27. Расулова З. (2021). П

Ochilova G. Pedagogik mahorat asoslari. Ma’ruzalar matni. – Toshkent, TDIU, 2012.

Sayidahmedov N.”Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya”. – T.: 2003.

Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. ”Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot”. – T.: “Fan”, 2005. 11. Xoliqov A. “Pedagogik mahorat” Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2011 y