Published: 2023-12-07

O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH O‘ZIGA XOS JIHATLARI VA IMKONIYATLARI

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

166-174

MEHR-MURUVVAT VA MEHRIBONLIK QADRIYATI BU - SAXOVAT

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

175-184

FARG’ONA VODIYSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY, IJTIMOIY VA SIYOSIY OMILLARI

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

185-193

IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHDA SHAXS, INDIVID VA INDIVUDUALLIKNING MOHIYATI

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

195-202

Yangilangan Konstitutsiya – baxtimizning huquqiy kafolati

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

203-213

Zardushtiylik dinida dunyo qarama-qarshilikdan iborat degan ta’limotida ilgari surilgan g‘oyalar

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

203-213

KIBER MAKONDA DINIY E`TIQOD TARG`IBOTINING IJTIMOIY XAVFI

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

223-237

Globallashuv jarayonida internet tarixi, o‘rni va ahamiyati

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

238-247

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИДА МИЛЛИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

248-256

ҚАДИМГИ ФАРҒОНА(ДАВАН) ДАВЛАТИ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

257-269

Ўзбекистон таълим муассасаларида чет тили ўқитилиши тарихига бир назар

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

286-297

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ ТИЛ ЎҚИТИШ ЭҲТИЁЖЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

298-310

Fuqarolarning huquq va erkinliklari qonun himoyasidadir.

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

311-319

TA’LIM VA TARBIYA MA’NAVIY-AXLOQ POYDEVORIDIR.

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima

320-328

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIGA TASIRI

B.N.Tursunov, B.Tursonov, G.Valixonova, M.Nozima, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

329-338

EKOLOGIK MUAMMOLARNI OLDINI OLISHDA INSON MA’NAVIYAT VA MADANYATINING O‘RNI

K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim, K.Nasibjon, I.Badalboyeva, K.Muyassar, K.Muhammadraxim

339-349

XOLCHAYON SAROYI QO‘RIQLANISHGA MUHTOJ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

350-361

Ustivor qonun va inson huquqi kafolati

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

362-372

O’zlashtiruvchi va ishlab chiqaruvchi xo’jalikni shakllanishi.

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

373-382

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi tahririning o’ziga xos xususiyatlar.

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

383-394

Yangi Konstitutsiya - taraqqiyot qomusi

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

395-402

TА’LIM-TАRBIYА TIZIMINI TUBDАN ISLOH QILISHNING DOLZАRB MАSАLАLАRI XUSUSIDА MULOXАZАLАR

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

403-412

OʻZBEKISTONDA YOSHLAR VA MAʻNAVIYAT

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

413-421

Kitob mutolasi manaviyatimiz xazinasi

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

422-430

Qadriyatlar inson ma’naviy kamolotining muhim omili

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

475-484

Yangi O‘zbekistonda axloqiy qadiriyatlar tizimining transformatsiyasi

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

485-497

Islohotlarning axloqiy jihatlari va jamiyatga tasiri

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

498-508

Axloqiy qadiryat ijtimoiy – ma’daniy xodisa sifatida

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

509-525

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТУРИЗМ МАСКАНЛАРИ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

526-535

ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ТАҚИНЧОҚЛАРИ ТАЪРИФИ

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

536-546

ЛИТОТЕРАПИЯ: МУЛОҲАЗА ВА МУШОХАДА

X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon, K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra

547-556

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМИТИВНЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

557-564

MUHAMMAD KASHG’ORIY HAYOTI VA ILMIY MEROSINING AHAMIYATI

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

565-574

ХРИСТИАНЛИК ДИНИДА “ГУНОҲ” ТУШУНЧАСИ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

575-584

O‘ZBEKISTONDAGI PROFESSIONAL TA`LIM TIZIMIGA YOSHLARNI QAMROVINI YANADA OSHIRISHNING USLUBLARI

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

585-593

Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy va falsafiy qarashlari

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

594-605

Tafakkur-mantiq ilmini o‘rganish ob’ekti.

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

606-617

ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲУҚУҚЛАРИ КАФОЛАТЛАНГАН ҚОМУС

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

618-624

ТАСАВВУФ: ТАРИХ ВА ВОҚЕЛИК

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

625-632

ЎЗБЕК ОИЛАСИДА БОЛА ТАРБИЯСИ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

633-640

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЭНГ ЯНГИ ТАРИХИ ДАРСЛАРИДА ТАЪЛИМ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

K.Madina, T.A.Sultonov, Z.G'offorov, T.Yayra, X.Mo'ydinov, U.Ahmedova, Sh.Qo'rg'onboyev, Y.Rasuljon

641-650

TUPROQ UNUMDORLIGI BO’YICHA MUOMMOLAR VA YUTUQLAR

И.Рўзиев, А.Жўраев, Д.Нумонова, И.Кимсанов.

45-53

Юқори агротехнология-сифатли ва мўл ҳосил гарови

И.Рўзиев, А.Жўраев, Д.Нумонова, И.Кимсанов.

87-94

СИФАТЛИ УРУҒ - СИФАТИЛИ ТОЛА

И.Рўзиев, А.Жўраев, Д.Нумонова, И.Кимсанов.

95-106

ROOT SYSTEM DEVELOPMENT AND ITS ACTIVITY

И.Рўзиев, А.Жўраев, Д.Нумонова, И.Кимсанов.

116-125

Beton va qorishmalarning xususiyatlariga qo'shimchalarning ta'siri.

Abdullayev Ikromjon Aminjanovich, Xasanov Davlatbek Davronbek o‘g‘li

667-670

Rangli defektoskopik kapillyar usulning muhim afzalligi va kamchiliklari

Mirzayev Baxtiyorjon Obokulovich, Kamilova Omina Zoxidjon qizi, Paxirdinov Xabibillo Zuxridinovich

671-675

Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan

Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o’g’li, Normirzayev Avazxon Akram o’g’li, Abdullayev Ikromjon Aminjanovich

676-681

Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi.

Abdullayev Ikromjon Aminjanovich, Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li, Normirzayev Avazxon Akram o‘g‘li

682-686

The Development of Construction Technology in Uzbekistan: Trends, Challenges, and Future Prospects

Nodira Mamajonova, Mamajonova Oydin, Toshmatov Usmonali, Abduraxmonov Olimjon, Ashuraliyeva Madina, Madumarova Margʻuba

704-709

Green Construction: Advantages and Disadvantages

Nodira Mamajonova, Mamajonova Oydin, Toshmatov Usmonali, Abduraxmonov Olimjon, Ashuraliyeva Madina, Madumarova Margʻuba

710-713

Basalt Stone-Based Heat-Preserving Properties of Building Plates

Nodira Mamajonova, Mamajonova Oydin, Toshmatov Usmonali, Abduraxmonov Olimjon, Ashuraliyeva Madina, Madumarova Margʻuba

714-721