Published: 2024-06-03

Methods for Organizing and Conducting Drawing Classes

Yudashev Bilolkhan, Yo’ldashev Salmonkhan

14-20

The Axioms of Descriptive Geometry

Yudashev Bilolkhan, Yo’ldashev Salmonkhan

27-32

FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

38-42

MOLIYAVIY NATIJALARNI TAHLILI

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

43-46

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

47-51

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

52-57

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

58-62

АУДИТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

63-67

FINANCIAL FRAUD: CONCEPTS AND CATEGORIES

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

68-72

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАБОТОЙ АУДИТОРА И ОБНАРУЖЕНИЕМ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В ИСТОРИИ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

73-78

NAZORAT FURSATLARINI TESTLASHTIRISHNI YAXSHILASH IMKONIYATLARI

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

79-84

МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН СИЁСАТИ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

85-91

Молиялаш механизмлари.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

92-95

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

96-102

WORLD LEADER IN GLOBALIZATION INNOVATION POLICY OF THEIR COUNTRIES

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

103-108

Fond bozori rivojlanishi.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

109-114

Toshkent viloyati mahalliy budjeti daromadlari o‘zgarishlarining amaldagi holati tahlili

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

115-119

Internal audit in companies

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

120-126

Тенденции рынка аудиторских услуг.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

127-132

Некоторые аспекты аудита

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

133-139

Особенности аудит

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

140-144

Gʻaznachilik bo‘limida Asaka tuman moliya bo‘limining shaxsiy g‘azna hisobvaraqlarini ochish, yopish va yuritish tartibi.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

145-150

Asaka tuman moliya bo‘limida moliyaviy aktivlarni birlamchi hujjatlarda yuritilishi hisobi.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

151-155

Moliya bo‘limida buxgalteriya hisobini zamonaviy elektron majmuada yuritilishi va uni takomillashtirish yo‘llari.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

156-161

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

162-169

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

170-176

Improving the legal framework for preventing double taxation in Uzbekistan.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

177-183

Issues of improving the basis of tax administration.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

184-189

EXPANDING THE TYPES OF FINANCIAL SERVICES OFFERED BY COMMERCIAL BANKS IN THE NEW UZBEKISTAN

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

190-194

TIJORAT BANKLARIDA PUL MUOMALASI TUSHUNCHASI VA UNI TASHKIL ETISH USULLARI

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

195-199

Davlat sektorida budjetdan tashqari mablag‘lar sarflanishi hisobi va amaliyotini takomillashtirish

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

200-204

АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

205-211

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

212-217

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

223-228

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

229-233

КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

238-242

ХАРАЖАТЛАР ВА УЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ.

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

243-247

Солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини ошириш масалалари

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

248-253

СОЛИҚ ОРГАНЛАРИНИ МАҲАЛЛАГА ТУШУРИШ ИНСТИТУТИНИ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИНИНГ АҲАМИЯТИ

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

254-257

Methodological Considerations for Staging Karakalpak National Dance

Yuldasheva Zuxra Salievna, Bayniyazov Alisher Aziz o’g’li

268-270

THE BALLETMASTER'S ROLE IN STAGING KARAKALPAK NATIONAL DANCE

Yuldasheva Zuxra Salievna, Bayniyazov Alisher Aziz o’g’li

270-273

LITERARY LANGUAGE AND SPEECH CULTURE

Bobohodjaev Rashidjon Hashimovich

291-294

CHIZMACHILIKNI O‘QITISH METODIKASI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Xolmirzayev Ihtiyorjon

392-394

CHIZMACHILIK DARSLARIDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Abdurasulova Orzigul Begmatjon qizi

398-400

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA CHIZMACHILIK DARSLARINI TASHKIL ETISH: YAXLIT RIVOJLANISH YO‘LI

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Mannobova Dilafro’zxon Azimjon qizi

408-410

CHIZMACHILIK FANLARI BILAN ICHKI VA TASHQI FANLARNING O'ZARO TA'SIRI

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Olimjonova Feruzaxon Axatali qiz

414-416

ARXITEKTURA-QURILISH CHIZMACHILARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Otajonova Gulzoda Mahmudjon qizi

417-419

BINO REJASINING JABHASI VA KESILGAN CHIZMALAR

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, Qambarova Shaxnoza Umidjon qizi

420-422

CHIZMACHILIK KURSLARINING KIRISH VA TARIXI

Qosimova Nilufar Muratjon qizi, To’xtasinov Sanjar

423-425

TRANSFORMATORLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

Yunusova Zuxraxon Taxirovna, MirzayevaUmidaxon Murodjon qizi, Musayeva Husnida Xaydarovna

437-442

KREATIV FAN VA TEXNIKA SOHASIDA INNOVATSION TA’LIM DASTURLARI – XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA ASOSIY KO’MAKCHI

Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Musayeva Xusnida Xaydarovna

443-447

SANOAT KORXONASI HUDUDINI YONG`IN HAVFSIZLIGI BO`YICHA MAYDONLARGA AJRATISH.

Musayeva Husnida Xaydarovna, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi

448-452

SANOAT KORXONALARINI LOYIXALASH VA QURISHDA YONG`INGA QARSHI KURASH TADBIRLARI.

Musayeva Husnida Xaydarovna, Yunusova Zuhraxon Taxirovna, Mirzayeva Umidaxon Murodjon qizi

453-457

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA KORPORATIV BOSHQARUV

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, G’anijonov Bahodirjon Baxtiyor o’g’li

468-474

KORPORATIV BOSHQARUVDA INSON RESURSLARIDAN OQILONA BOSHQARISH

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Muxtaraliyev Sardorbek Valisher o’g’li

494-502

CHIZMACHILIK DARSLARINI TO'G'RI TAQSIMLASH

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Toshqoʻziyeva Xusnida Xamzali qizi

509-512

CHIZMACHILIK FANINING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQADORLIGI

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Otajonova Dildora Salimjon qizi

513-516

CHIZMACHILIKNING ASOSIY MAVZULARINI OʻRGATISH METODIKASI

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Maxsudova Nilufar

517-520

CHIZMACHILIK DARSLARINI TASHKIL ETISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Maxsitaliyev Baxtiyorjon

521-524

CHIZMACHILIK DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Sodiqjonova Dilobar

525-528

CHIZMACHILIK DARSLARINING TARIXIY RIVOJLANISHINI KUZATISH: QADIMGI DAVRLARDAN ZAMONAVIY TA’LIMGACHA

Sharobidinov Muxriddin Xusniddin o’g’li, Abduraxmonov Qosimjon Abduhalim o’g’li

529-532