Tug'ilish davri inqirozi

Authors

  • Turdiyeva Odinaxon Ma'mirovna, Abduvahobova O’g’iloy Qo‘qon davlat pedagogika instituti o’qituvchisi, Qo‘qon davlat pedagogika institute TSMG talabasi

Abstract

Homiladorlik, tug'ish va tug'ruqdan keyingi davrni o'z ichiga olgan perinatal davr ayol hayotidagi muhim jismoniy, hissiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan ajralib turadigan muhim bosqichdir. Biroq, bu ham zaiflik davri, chunki ayollar va chaqaloqlar perinatal inqirozga olib kelishi mumkin bo'lgan ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu ilmiy maqolada perinatal inqiroz tushunchasi, uning sabablari, oqibatlari va mumkin bo'lgan aralashuvlar o'rganiladi. Perinatal inqirozning murakkabliklarini tushunish va samarali qo'llab-quvvatlash tizimlarini joriy etish orqali tibbiyot mutaxassislari va siyosatchilar ushbu muhim davrda ona va chaqaloqlarning farovonligini oshirishlari mumkin.

References

Esonov, Z. "Fergana Valley Rural Population Metal Handicrafts." Eurasian Journal of History, Geography and Economics 2 (2021): 44-47.

Esonov, Z., and A. Amanov. "THE HISTORY OF KNIFE PREPARATION CRAFTSMANSHIP IN THE FERGANA VALLEY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 221-227.

Esonov, Z., and A. Amanov. "FROM HISTORY OF THE CRAFT OF THE FERGHANA VALLEY.(АT THE END OF XIX AND EARLY XX CENTURY)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 214-220.

Эсонов, Зиёдбек. "ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИНГ ЎЗБЕК УРУҒИ МАНБАЛАРИ ТАРИХИДАН." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 4.S/1 (2024).

Эсонов, Зиёдбек, and Жамолиддин Абдукаримов. "ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚИШЛОҚ АҲОЛИСИНИНГ МЕТАЛЛ БУЮМЛАР ТАЙЁРЛАШ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ." Interpretation and researches (2024).

Эсонов, Зиёдбек, and Рисолиддин Ахмедов. "ТАЛАБА ЁШЛАРДА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ." Инновационные исследования в науке 2.12 (2023): 64-68.

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "Craft Traditions Of Settled And Semi-Settled Residents Of The Fergana Valley (The End Of The 19th Century-The Beginning Of The 20th Century)." Onomázein 62 (2023): December (2023): 1952-1957.

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "HISTORIOLOGY OF CRAFTSMANSHIP OF FERGANA VALLEY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 711-713.

Эсонов, Зиёдбек Юлдашевич. "МИНГ СУЛОЛАСИ ВАКИЛИ ҲОЖИБИЙ ҲАЁТИ ВА ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН." Science Promotion 4.1 (2023): 104-108.

Эсонов, Зиёдбек Юлдашевич. "ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚОРАҚАЛПОҚЛАРИ ҲУНАРМАНДЧИЛИК АНЪАНАЛАРИ." Gospodarka i Innowacje. 42 (2023): 603-606.

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "ARTISANS USED FROM THE HISTORY OF UNITS OF WEIGHT MEASUREMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 530-535.

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "ON THE STUDY OF THE GENEALOGY OF THE RULERS OF THE MING DYNASTY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 259-262.

Эсонов, Зиёдбек. "FARG ‘ONA VODIYSI QORAQALPOQLARI HUNARMANDCHILIGI TARIXIDAN." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/4 (2023): 52-58.

Губайдуллин, Артур. "THE NUANCES OF HUMOR TRANSLATION IN TERRY PRATCHETT'S'GOOD OMENS'." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/4 (2023): 305-313.

Тураев, Шерзод. "DESCRIPTION OF CHARACTERISTICS AND TYPES OF LIVESTOCK FARMING OF SURKHAN OASIS IN BH KARMISHEVA RESEARCH." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/4 (2023): 66-71.

Aгзамова, Наргиза. "SPECIFICS OF ETHNOGRAPHIC TOURISM AND ETHNIC TOURISM IN UZBEKISTAN." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/4 (2023): 230-237.

Esonov, Z. Y. "CRAFTSMANSHIP SAINTS IN CRAFT TRADITINS IN FERGANA VALLEY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.01 (2023): 154-156.

ЭСОНОВ, Зиёдбек, and Нодира НОСИРЖОНОВА. "ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ХОНЗОДАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ СОҲАДАГИ ФАОЛЯТИ TАРИХИДАН." Journal of Fundamental Studies 1.1 (2023): 24-27.

Эсонов, Зиёдбек. "ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ТЎҚИМАЧИЛИК ҲУНАРМАНДЧИЛИГИ АНЪАНАЛАРИ." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.12/1 (2023).

Эсонов, Зиёдбек Юлдашевич. "“СЎФИ АЗИЗЛАР” ЗИЁРАТГОҲИ ТАРИХИДАН." Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 2.2 (2022): 12-17.

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "THE ROLE OF THE RELIGIOUS FIGURE SAHIBZODA MIYON HAZRAT IN THE KOKAND KHANATE."

Yuldashevich, Esonov Ziyodbek. "THE ROLE OF THE RELIGIOUS FIGURE SAHIBZODA MIYON HAZRAT IN THE KOKAND KHANATE."

Эсонов, Зиёдбек Юлдашевич. "ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҲУНАРМАНДЛАРИ УЮШМАСИ ВА УНИНГ НИЗОМИ." Oriental Art and Culture 2.4 (2021): 575-579.

Published

2024-03-30

How to Cite

Turdiyeva Odinaxon Ma’mirovna, Abduvahobova O’g’iloy. “Tug’ilish Davri Inqirozi”. Science Promotion, vol. 7, no. 1, Mar. 2024, pp. 176-82, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1406.