ҚАРИЯЛАР ВА УНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ МАСАЛАСИ

Authors

  • Абдукаримова Гулчеҳра Баратовна, Хасанов Санжарбек Мансурович ТДТрУ, катта ўқитувчи, TLA-6 гуруҳ талабаси

Keywords:

қарилик, қариш, табиий қариш, жисмоний заифлик,кексайиш, ўлим, узоқ умр кўриш,ислом маданияти.

Abstract

Ушбу мақолада туркий халқларнинг қариш ва қарилик тўғрисидаги фикрлари тахлил қилинган. Инсонни қариши ва қарилик диний-фалсафий таълимотлар билан ҳам чамбарчас боғлиқ эканлиги, инсоннинг ҳаёти ва умрининг ўтиб бориши уннинг нафақат тафаккур қобилиятини балки, жисмоний заифлигини ҳам тақозо этиши, шундай экан инсон ҳаётини асосий қадрият сифатида қадрлаши кераклиги таъкидлаб ўтилган.

References

Абдукаримова Г.Б., Геронтология: инсон қарилик даврининг фалсафий жиҳатлари // Polish science journal, №12 (90) декабрь 2022 – С. 193 – 197. ISSN 2412-9682

Абдукаримова Г.Б., Ёшлар маънавиятининг шаклланишида кексаларни ўрни // Тошкент давлат транспорт университети транспорт соҳасида юксак малакали кадрлар тайёрлашнинг долзарб масалалари мавзусидаги университет илмий-амалий конференция, Тошкент -2021, С. 150 – 155. ISSN 2412-9682

Абдукаримова Г.Б., Қарилик – ижтимоий-фалсафий ҳодиса сифатида // Eurasian journal of academic research, Ўзбекистон – 2021, Б. 38 – 40. (09.00.00; № )

Абдукаримова Г.Б., Герентологиянинг ижтимоий-фалсафий хусусиятлари // Илм сарчашмалари, Ўзбекистон – 2022, С. 188 – 192. ISSN 2412-9682

Суюнов Д. Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. Монография //Т.: Академия. – 2007. – Т. 200.

Суюнов, Д., and Элмурод Абдусатторович Хошимов. "Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини баҳолашнинг методологик жиҳатлари." Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали 2 (2018).

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

uyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Suyunov D. H. The main problems of corporate governance and ways to solve them //EPRA International Journal of Economic Growth and Environmental Issues (EGEI) ISSN. – С. 2321-6247.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. DIgitalization of the economy: concepts, problems and implementation strategy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 12. – С. 209-218.

Davletyarov M. A., Suyunov D., Kenjabaev A. T. State regulation of the digital transformation of the economy //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – 2023. – Т. 9. – С. 145-150.

Suyunov D. K. Scientific Foundation For Implementation Of The Compliance Control System At Corporate Enterprises //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 138-145.

Suyunov D. X., Xoshimov E. A. The main directions of development of the corporate governance system in Uzbekistan in modern conditions //Economics and Innovative Technologies. – 2019. – Т. 2019. – №. 4. – С. 11.

Suyunov D., Kenjabaev A. Achievements And Problems in Further Development of The Digital Economy in UzbekistanScientific Considerations //Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 38-45.

Умарова, Р. Ш., Абдукаримова, Г. Б., & Тухтабоев, Э. А. (2019). Вклад Абу Райхана Беруни в развитие философии Ближнего, Среднего Востока и мировой науки. Проблемы науки, (12 (48)), 65-66.

Умарова, Р. Ш. (2019). Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни. Проблемы науки, (4 (40)), 56-57.

Ramatov, J. S., Umarova, R., & Khasanov, M. N. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF TRANSPORT INTENSITY IN URBAN CONDITIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 931-936.

Умарова, Р. Ш. (2020). Натурфилософия Абу Райхана Бируни. Вестник науки и образования, (4-1 (82)), 35-37.

Umarova, R. S. (2019). Fundamentals of spiritual and moral education of youth in the works of Abu Rayhan Beruni. Problems of science, no. 4 (40).

Published

2024-06-11

How to Cite

Абдукаримова Гулчеҳра Баратовна, Хасанов Санжарбек Мансурович. “ҚАРИЯЛАР ВА УНИНГ ЖАМИЯТ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ МАСАЛАСИ”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 35-39, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2047.