TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AJRATILADIGAN QISHLOQ XO'JALIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH JARAYONINI TAHLIL QILISH

Authors

  • To‘xtayeva Umida Shamsiddin qizi Toshkent davlat Iqtisodiyot universiteti magistratura va kechki ta’lim fakulteti KBIA-72 guruh talabasi

Keywords:

bank-moliya tizimi, iqtisod-moliya sohasi, tijorat banklari, qo'llab-quvvatlovchi institutlar tizimi, kredit tizimi, iqtisodiy o'sish, modernizatsiya, innovatsion rivojlanish, o'z-o'zini tartibga solish bozor mexanizmi.

Abstract

Ushbu maqolada qishloq xo’jaligi ishlab chiqaruvchilarini moliyaviy qo’llab quvvatlashda kredit tizimining roli haqida va kredit tizimini tartibga solishning davlat va bozor mexanizmlarini rivojlantirishga bag’ishlangan takliflar ishlab chiqilgan.

References

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo’ljallangan strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5853-son Farmoni. 23.10.2019 y.

Ortiqov I. Agrar sohada innovatsiyaning ahamiyati. //O’zbekiston qishloq xo’jaligi. – Toshkent,2009. - №2. - B.29.

Safoevna, S. Z., & Juraevna, M. N. (2021). Analysis of economic efficiency of the use of irrigated land in agriculture and factors on them. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 4056.

ZS Shoxo'jayeva. Efficient use of water resources in the agricultural sector. Monograph. T.: - 2012

ЗС Шохужаева Зарубежный опыт в сельском хозяйстве по использованию водных ресурсов. - Economics, 2020.

Utkirovna MN, Shoxo'jaeva Zebo Safoevna Organizational and economic basis for the development of cotton and textile clusters. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal – 2021/2.

ZS Shoxo'jayeva, M Norqobilov Problems of rational use of water resources in agriculture of the Republic of Uzbekistan. - НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2020.

ЗС Шохужаева Зарубежный опыт в сельском хозяйстве по использованию водных ресурсов. - Economics, 2020.

SZ Safoevna, SM Mirjamilovich. Development of entrepreneurship and improvement of organizational and economic bases of its state regulation. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 2021. №3, 1186-1193.

Shoxo’jaeva, Z. S., & Boqieva, D. O. (2022, March). ISHLAB CHIQARISH TARMOQLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA IQTISODIY ASOSLARI. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 4, pp. 513-519).

Gafurov, Olimjon. "VALYUTA KREDIT MUNOSOBATLARINI TASHKIL ETISHDA DAVLATNING VALYUTA KREDIT SIYOSATI O’RNI." Евразийский журнал академических исследований 4.4 Part 2 (2024): 89-98.

Ochilov, Bobur, Jahongir Hoshimov, and Javlonbek Butayev. "IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MAMLAKAT INVESTITSION JOZIBADORLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT (Monografiya)." (2024).

Gafurov, Olimjon, Humoyun Kholmuminov, and Sevinch Abrueva. "Directions of attracting foreign capital and specific characteristics of the eurobond transaction." (2023).

Хошимов, Ж. Р., Б. Б. Очилов, and С. С. Наримонов. "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА." (2024).

Abdullayevich N. I. IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING O’RNI //TA’LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR. – 2022. – С. 95-96.

Bakhtiyarovich, O. B. (2022, June). PROSPECTS AND PRIORITIES OF FOREIGN INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE NATIONAL ECONOMY. In E Conference Zone (pp. 96-98).

Navruzov, I. (2022). MILLIY IQTISODIYOTGА TOʻGʻRIDАN-TOʻGʻRI XORIJIY INVESTITSIYALАRNI JАLB QILISHNI RIVOJLАNTIRISH YOʻNАLISHLАRI. Iqtisodiyot va taʼlim, 23(6), 297-300.

Sugahara S., Ochilov B. The Experience of The Japanese State in Increasing Investment Activity in Uzbekistan //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – Т. 1. – №. 11-12.

Tursunkulovich, S. R. (2024). O ‘ZBEKISTONDA MONETAR SIYOSAT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. " MOLIYA-IQTISOD", 2(1), 1-11.

Шомуродов, Р. Т. (2024). РОЛЬ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. " MOLIYA-IQTISOD", 4(1), 1-11.

Ravshan, Shomurodov. "ISSUES OF IMPROVING MONETARY POLICY IN UZBEKISTAN BASED ON FOREIGN EXPERIENCE." Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук 4.5 (2024): 333-345.

Published

2024-06-11

How to Cite

To‘xtayeva Umida Shamsiddin qizi. “TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AJRATILADIGAN QISHLOQ XO’JALIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH JARAYONINI TAHLIL QILISH”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 40-47, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2048.