BETON QORISHMASINI TAYYORLASHNI AVTOMATLASHTIRISH JARAYONINI

Authors

  • Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti, “Qurilish muhandisligi” kafedrasi assistenti.

Abstract

Ushbu maqolada beton qorishmasini tayyorlashni avtomatlashtirish jarayonini  haqida  tushunchalar  keltirilgan  va beton  qorishmalarini  ishlab  chiqarishda  to‘ldiruvchi  va  bog‘lovchilarni omborxonadan  sarflovchi  bunkerlarga  transportirovka  qilish,  tashkil qiluvchilarni  miqdorlash,  aralashtirish  jarayoni  va  tayyor  qorishmani berish haqida yoritilgan.

References

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1).

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi. HOLDERS OF REASON, 1(1), 682-686.

Яхшибоев, М. Я. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДАГИ БЎШ, ЎТА ЧЎКУВЧАН ВА КЎПЧИЙДИГАН ГРУНТЛАРДАБИНОЛАРНИБАРПОЭТИШНИНГИННОВАЦИОНТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. Scientific Impulse, 1(5), 2001-2007.

Ювмитов, А. С., & Жураев, Ж. Ф. (2023). БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИК НАЗАРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. PEDAGOG, 6(1), 332-336.

Yaqubjon o’g’li, Y. M., Akram o’g’li, N. A., & Aminjanovich, A. I. (2023). Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan. HOLDERS OF REASON, 1(1), 676-681.

Uljayev, F. (2023). IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 5(7).

Yaqubjon o‘g‘li, Y. M. (2024). BINOLARDA YОG ‘ОCH KОNSTRUKSIYАLАRINI ОLОVBАRDОSHLILIGINI АNTIPIRENLАR YОRDАMIDА ОSHIRISH. HOLDERS OF REASON, 4(1), 135-139.

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi. HOLDERS OF REASON, 1(1), 682-686.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР 11.ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Published

2024-06-14

How to Cite

Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li. “BETON QORISHMASINI TAYYORLASHNI AVTOMATLASHTIRISH JARAYONINI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 155-7, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2117.