SILIKATBETON QORISHMA TAYYORLASH JARAYONI

Authors

  • Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li

Abstract

Ushbu maqolada silikatbeton qorishma tayyorlash jarayoni haqida  tushunchalar  keltirilgan  va  Ohak –  kremnezemli  bog‘lovchining  olinishi  silikatbeton  qorishma tayyorlanishining  o‘ziga  xos  xususiyatidan  iborat.  Gidratli  va  qaynama bog‘lovchilarni  ishlab  chiqarishni  ikki  texnologik  sxemasi  keng  tarqalgan,  ular bir-biridan ohakning gidratatsiya sharoiti bilan farqlanishi haqida yoritilgan.

References

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). TEMIRBETON KONSTRUKSIYALAR UCHUN BO'SHLIQLAR MODULLARI TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1).

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi. HOLDERS OF REASON, 1(1), 682-686.

Яхшибоев, М. Я. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДАГИ БЎШ, ЎТА ЧЎКУВЧАН ВА КЎПЧИЙДИГАН ГРУНТЛАРДАБИНОЛАРНИБАРПОЭТИШНИНГИННОВАЦИОНТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. Scientific Impulse, 1(5), 2001-2007.

Ювмитов, А. С., & Жураев, Ж. Ф. (2023). БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗИЛЗИЛАБАРДОШЛИК НАЗАРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. PEDAGOG, 6(1), 332-336.

Yaqubjon o’g’li, Y. M., Akram o’g’li, N. A., & Aminjanovich, A. I. (2023). Research of expanded clay production technology in the Republic of Uzbekistan. HOLDERS OF REASON, 1(1), 676-681.

Uljayev, F. (2023). IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 5(7).

Yaqubjon o‘g‘li, Y. M. (2024). BINOLARDA YОG ‘ОCH KОNSTRUKSIYАLАRINI ОLОVBАRDОSHLILIGINI АNTIPIRENLАR YОRDАMIDА ОSHIRISH. HOLDERS OF REASON, 4(1), 135-139.

Aminjanovich, A. I., Yaqubjon o‘g‘li, Y. M., & Akram o‘g‘li, N. A. (2023). Temirbeton konstruksiyalarni bevosita qurilish obektlarida monolit quyish uchun bo'shliqlar modullari tayyorlash texnologiyasi. HOLDERS OF REASON, 1(1), 682-686.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). ECONOMIC FARM DESIGN. Science and Innovation, 1(4), 68-75.

Xasanov, D., & Xolmirzayev, Q. (2022). TEJAMKOR FERMALARNI LOYIHALASH. Science and innovation, 1(A4), 68-75.

Бахромов, М., & Хасанов, Д. (2022). ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(6), 353-360.

Published

2024-06-14

How to Cite

Yaxshiboyev Mirolimjon Yaqubjon o‘g‘li. “SILIKATBETON QORISHMA TAYYORLASH JARAYONI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 166-8, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2120.