XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O’RNI

Authors

  • Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X

Abstract

Xorijiy investitsiyalar — chet el investorlari tomonidan yuqori darajada daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklaridir.

References

LA, Mamajonov, et al. "TIJORAT BANKLARIDA PUL MUOMALASI TUSHUNCHASI VA UNI TASHKIL ETISH USULLARI." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 195-199.

LA, Mamajonov, et al. "Davlat sektorida budjetdan tashqari mablag ‘lar sarflanishi hisobi va amaliyotini takomillashtirish." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 200-204.

LA, Mamajonov, et al. "MOLIYAVIY NATIJALARNI TAHLILI." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 43-46.

LA, Mamajonov, et al. "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 52-57.

LA, Mamajonov, et al. "Особенности аудит." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 140-144.

LA, Mamajonov, et al. "NAZORAT FURSATLARINI TESTLASHTIRISHNI YAXSHILASH IMKONIYATLARI." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 79-84.

LA, Mamajonov, et al. "АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 47-51.

LA, Mamajonov, et al. "Toshkent viloyati mahalliy budjeti daromadlari o ‘zgarishlarining amaldagi holati tahlili." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 115-119.

LA, Mamajonov, et al. "КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 238-242.

LA, Mamajonov, et al. "ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РАБОТОЙ АУДИТОРА И ОБНАРУЖЕНИЕМ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА В ИСТОРИИ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 73-78.

LA, Mamajonov, et al. "Тенденции рынка аудиторских услуг." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 127-132.

LA, Mamajonov, et al. "ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА МУВОФИҚ БАНК ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ БИЛАН ОПЕРАЦИЯЛАР АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА КЎРСАТМАЛАР." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 234-237.

LA, Mamajonov, et al. "АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 58-62.

LA, Mamajonov, et al. "Issues of improving the basis of tax administration." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 184-189.

LA, Mamajonov, et al. "АУДИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 205-211.

LA, Mamajonov, et al. "СОЛИҚ ОРГАНЛАРИНИ МАҲАЛЛАГА ТУШУРИШ ИНСТИТУТИНИ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИНИНГ АҲАМИЯТИ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 254-257.

LA, Mamajonov, et al. "ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 223-228.

LA, Mamajonov, et al. "FINANCIAL FRAUD: CONCEPTS AND CATEGORIES." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 68-72.

LA, Mamajonov, et al. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛОГОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 162-169.

LA, Mamajonov, et al. "Некоторые аспекты аудита." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 133-139.

LA, Mamajonov, et al. "АУДИТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 63-67.

LA, Mamajonov, et al. "МАМЛАКАТЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН СИЁСАТИ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 85-91.

LA, Mamajonov, et al. "ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 229-233.

LA, Mamajonov, et al. "Internal audit in companies." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 120-126.

LA, Mamajonov, et al. "Молиялаш механизмлари." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 92-95.

LA, Mamajonov, et al. "Fond bozori rivojlanishi." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 109-114.

LA, Mamajonov, et al. "Солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигини ошириш масалалари." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 248-253.

LA, Mamajonov, et al. "РУКОВОДСТВО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 218-222.

LA, Mamajonov, et al. "ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 96-102.

LA, Mamajonov, et al. "Gʻaznachilik bo ‘limida Asaka tuman moliya bo ‘limining shaxsiy g ‘azna hisobvaraqlarini ochish, yopish va yuritish tartibi." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 145-150.

LA, Mamajonov, et al. "Moliya bo ‘limida buxgalteriya hisobini zamonaviy elektron majmuada yuritilishi va uni takomillashtirish yo ‘llari." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 156-161.

LA, Mamajonov, et al. "FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 38-42.

LA, Mamajonov, et al. "Asaka tuman moliya bo ‘limida moliyaviy aktivlarni birlamchi hujjatlarda yuritilishi hisobi." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 151-155.

LA, Mamajonov, et al. "Improving the legal framework for preventing double taxation in Uzbekistan." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 177-183.

LA, Mamajonov, et al. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 170-176.

LA, Mamajonov, et al. "ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 212-217.

LA, Mamajonov, et al. "WORLD LEADER IN GLOBALIZATION INNOVATION POLICY OF THEIR COUNTRIES." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 103-108.

LA, Mamajonov, et al. "EXPANDING THE TYPES OF FINANCIAL SERVICES OFFERED BY COMMERCIAL BANKS IN THE NEW UZBEKISTAN." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 190-194.

LA, Mamajonov, et al. "ХАРАЖАТЛАР ВА УЛАРНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ." HOLDERS OF REASON 2.6 (2024): 243-247.

Published

2024-06-15

How to Cite

Mamajonov.L.A, Sadikov.Z.A, Arziboeva.R.S, Mitillaev.I.T, Avilov.N.Yu, Sirojetdinov.Sh.B, Usmonov.Sh.A, Akbarova.N.N, Ermatova.S.I, Razzakov.D.X. “XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI O’RNI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 367-71, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2149.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>