OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INI O‘RNI VA AHAMIYATI

Authors

  • B.Nosirov, M.Qobulova, B.Raxmonova, O.Shermatov, M.Xojiboyev

Abstract

Bugungi global iqlim o‘zgarishlari sharoitida maxsulot ishlab chiqarish hajmini ko‘paytirish va iste’mol bozorini himoya qilishga qaratilgan oziq-ovqat strategiyalarini ishlab chiqish nafaqat mamlakatda, balki jahon miqyosidagi eng asosiy ilmiy tadqiqotlardan sanaladi. Zero, “... hozirgi vaqtda dunyoda 900 milliondan ortiq kishi, ya’ni har to‘qqiz odamning biri to‘yib ovqatlanmayapti, sayyoramiz aholisining 30 foizidan ziyodi to‘laqonli ravishda ovqatlanmaslik muammosiga duch kelmoqda. Statistik ma’lumotlarga qaraganda bugungi kunda mamalakatimiz aholisini o‘sish ko‘rsatkichi yiliga 1.9 foizni tashkil etadi. Mamlakatimizda bir kunda 2000 dan ziyod chaqaloqlar dunyoga kelmoqda. Shu asosda sohada amalga oshirilayotgan oziq-ovqat strategiyalarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Ma’lumki, amalga oshirilayottgan oziq-ovqat strategiyalarida aholini meva va sabzavotlar bilan ta’minlash  barqarorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tibbiy me’yorga mos ravishda aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan meva va sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirishning yangi innovatsion imkoniyatlarini tadqiq qilish va amaliyotga samarali joriy etish asosida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash dolzarb masaladir.

References

Shermatov, O., and M. Kobulova. "Criteria and indicators of evaluation of economic efficiency in agriculture." Актуальная наука. Международньй научньй журнал. ISSN (2019): 2587-9022.

Olimjonova, G. M., and O. Shermatov. "Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda meva-sabzavotchilik sohasining o’rni." Ilmiy amaliy agroiqtisodiy jurnal 2 (2021): 20.

Shermatov, O. "Issues of increasing production efficiency in agriculture." Electronic journal of actual problems of modern science, education and training 7 (2020).

Sultanov, Bakhodir, et al. "The economic feasibility of cultivating intensive orchards." E3S Web of Conferences. Vol. 284. EDP Sciences, 2021.

Shermatov, O. A., and G. M. Olimjonova. "Factors affecting the efficiency of agricultural production." Актуальная наука 1 (2021): 34-37.

Shermatov, O., and N. Ismatova. "Ways to increase the economic efficiency of cotton in Uzbekistan." Экономика и социум 6-1 (97) (2022): 252-256.

Мамажонов, Акрамжон Тургунович, Ботирали Юлдашев, and Иброхимжон Сотволдиевия Фозилжонов. "ВЗАИМОСВЯЗЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ." ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: теория и практика 6 (2016): 17-21.

Мамажонов, А. Т., et al. "Вопросы оценки нематериальных активов и их классификация." Экономика, социология и право 6 (2016): 22-26.

Юлдашев, Б. Т., et al. "ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ." Экономика, социология и право 6 (2016): 44-46.

Mamazhonov, Akramjon Turgunovich. "CONCEPTUAL ISSUES OF ACCOUNTING FOR FINISHED GOODS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY." Theoretical & Applied Science 12 (2020): 373-376.

Мамажонов, А. Т., and Ш. Қ. Қодиров. "ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ВА ИННОВAЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР СОҲАСИДАГИ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР: КЕЙС-СТАДИ." Academic research in modern science 1.10 (2022): 4-8.

Turgunovich, Mamajonov Akramjon. "KO ‘P TARMOQLI FERMER XO ‘JALIKLARIDA HISOB YURITISHNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI." IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 66-68.

Носиров, Баходиржон, and Барно Рахмонова. "Ўзбекистонда ёнғоқ ишлаб чиқаришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш йўллари." Иқтисодиётда инновациялар 10 (2020): 173-181.

Носиров, Б., and Б. Рахмонова. "Ўзбекистонда ёнғоқ етиштиришни ривожлантириш истиқболлари.“." Иқтисодиётда инновациялар” журнали 8 (2020): 79-85.

Rakhmonova, B. S. "Prospects for the development of walnut cultivation in Uzbekistan." Journal" Sustainable agriculture" ISSN (2021): 2181-9408.

Nosirov, B., and B. Rakhmonova. "Prospects for the development of walnut cultivation in Uzbekistan." Journal" Innovations in the economy 8 (2020): 79-85.

Rakhmonova, B. S. "Directions for increasing investment activity in the field of walnut growing and processing at the national and regional levels." Electronic journal of actual problems of modern science, education and training 7 (2022): 24-29.

Рахмонова, Б. "Роль производства орехов в мировой экономике." Сборник научных трудов международной конференции молодых ученых “наука и инновации. Vol. 1. No. 11. 2019.

Shermatov, O., and M. Kobulova. "Criteria and indicators of evaluation of economic efficiency in agriculture." Актуальная наука. Международньй научньй журнал. ISSN (2019): 2587-9022.

Қобулова, М. Я. "Қишлоқ хўжалик тармоқлари интеграциясини ривожлантиришда инсон капиталидан самарали фойдаланиш. ISSN 2091-573 X Хоразм маъмун академияси ахборотномаси-10/2020, илмий журнал.-№ 10 (67) 72 бет."

Yakibovna, Qobulova Maxpubaxon. "Effective use of human resources in the development of agro-industrial integration." Journal of “Iqtisodiyotda innovatsiyalar”. ISSN: 2181-9491.

Qobulova, M. Ya. "Effective use of human capital in the development of integration of agricultural sectors." ISSN 2091: 573.

Rekhviashvili, E. I., et al. "Immuno-biological reactivity to fascioliasis in Sheep." Journal of Livestock Science (ISSN online 2277-6214) 12 (2021): 56-59.

Kobulova, M. Ya. "The role of human capital in the development of labor potential." Актуальная наука 1 (2021): 31-33.

Nosirov, Bahodirjon, and Shoxruxbek Tulakov. "Opportunities to increase land efficiency in farming." Innovative Technologica: Methodical Research Journal (IT). ISSN: 2776-0987 2.5 (2021): 175.

Nosirov, Bahodirjon, and Feruza Sobirova. "Effect of Production of Quality Products on Productivity in Livestock Farms." Procedia on Digital Economics and Financial Research 1 (2022): 18-24.

Nosirov, Bahodirjon, and Akbarali Abdurashidov. "IMPROVING THE EFFICIENCY OF LOANS IN FARMS." Journal of new century innovations 23.2 (2023): 14-18.

Karimov, N., and B. Nosirov. "The role of information technology in the activities of farms." Russian Electronic Scientific Journal 4 (2013): 16-21.

Erkinov, E., and B. Nosirov. "Leading experiences of development of agrotourism." American Journal of Science and Learning for Development 1.2 (2022).

Nosirov, Bahodirjon, and Dilobar Fakhriddinova. "Reducing the cost of products in agroclusters in the digital economy." Journal of new century innovations 23.2 (2023): 19-24.

Shodimukhamedovich, Khojiboev Mukhiddin, and Kodirov Shukhratbek Kutbidinovich. "ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT SYSTEM IN BUDGETARY ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.06 (2022): 25-27.

Shodimuxammedovich, Xojiboyev Muxiddin. "OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG’LAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 3.6 (2023): 138-141.

Хожибоев, Мухиддин Шодимухаммедович. "Роль анализа финансового состояния в разработке финансовой политики предприятия." Economics 5 (43) (2019): 55-57.

Abdullaev, Bakhodir, et al. "Leading research trends on innovation funding: a bibliometric analysis approach." Journal of Data Acquisition and Processing 38.1 (2023): 461.

Kutbidinovich, Kodirov Shukhratbek. "Improvement of internal audit in budgetary organizations." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 135-139.

Turgunovich, Mamazhonov Akramjon, Xojiboev Mukhiddin Shodimukhamedovich, and Komolov Khursanbek Khasanaovich. "IMPROVING THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ANALYSIS IN AGRICULTURE." International Journal of Early Childhood Special Education 14.3 (2022).

Published

2024-06-16

How to Cite

B.Nosirov, M.Qobulova, B.Raxmonova, O.Shermatov, M.Xojiboyev. “OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INI O‘RNI VA AHAMIYATI”. Science Promotion, vol. 10, no. 1, June 2024, pp. 566-71, https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/2179.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>